| Úvodní strana | O nás | Aktuálně | Vyhledávání | Mapa webu | Odkazy | Kontakt | Ke stažení
Aktuální čas:

23/01/2021 18:17:42

Web je podporován
Ministerstvem zemědělství
LogoMZe

Provozovatel webu:
MZLU Brno
Logo MZLU

 
Partneři webu:
partneři webu
Více informací


Výběr jazyka:
ceska verze stranek    english version
 

Počet přístupů: 832815
 

© 2008 bezpecna-krmiva.cz
Všechna práva vyhrazena.
Jste zde: Legislativa / Legislativní krmivářské předpisy ES / Speciální legislativa
 
Speciální legislativa

Speciální legislativou jsou myšleny právní předpisy, které mají poměrně úzký vztah k některé konkrétní krmivářské problematice.

Látky a produkty, které jsou zakázány

Radioaktivita

Nežádoucí látky

Geneticky modifikovaná krmiva

Doplňkové látky a premixy

Analytika, vzorkování

Látky a produkty, které jsou zakázány ke krmení zvířat

Jednou takovou skupinou jsou právní předpisy, které zahrnují látky a produkty, které jsou zakázány ke krmení zvířat (všech, nebo pouze určitých druhů), která jsou určena k produkci potravin. Zkrmení takové látky, nebo produktu je považováno za významné ohrožení zdraví zvířat, nebo lidí. Mezi ně patří:

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001 o stanovení pravidel pro prevenci, tlumení a eradikaci některých přenosných spongiformních encefalopatií, v platném znění (konsolidovaná verze z 19.01.2007). V rámci tohoto nařízení je nutné obzvláště vyzdvihnout důležitost Přílohy č. I a zejména č. IV tohoto nařízení.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1774/2002 o hygienických pravidlech pro vedlejší produkty živočišného původu, které nejsou určeny pro lidskou spotřebu. (konsolidovaná verze z  01.01.2007).

Nařízení komise č. 1292/2005, kterým se mění příloha IV Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001, pokud jde o výživu zvířat.

Nařízení Komise č. 181/2006, kterým se provádí nařízení č. 1774/2002, pokud jde o organická hnojiva a půdní přípravky s výjimkou hnoje, a o změně uvedeného nařízení.
Pokud se týká pastvy, tak podle přílohy IV. odstavec 4 příslušný orgán (ÚKZUZ) zajistí, aby byl sestaven soubor zásad správné zemědělské praxe a aby byl zpřístupněn pro uživatele organických hnojiv a půdních přídavků při současném zohlednění místních podmínek. Zásady správné zemědělské praxe pro uživatele organických hnojiv a půdních přípravků.

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 571/2008 ze dne 19. června 2008, kterým se mění příloha III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001, pokud jde o kritéria přezkoumání ročních programů sledování týkajících se BSE

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 523/2008 ze dne 11. června 2008, kterým se mění přílohy VIII, X a XI nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1774/2002, pokud jde o dovoz krevních výrobků pro výrobu technických výrobků

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 777/2008 ze dne 4. srpna 2008, kterým se mění přílohy I, V a VII nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1774/2002 o hygienických pravidlech pro vedlejší produkty živočišného původu, které nejsou určeny pro lidskou spotřebu.

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 956/2008 ze dne 29. září 2008, kterým se mění příloha IV nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001 o stanovení pravidel pro prevenci, tlumení a eradikaci některých přenosných spongiformních encefalopatií

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 163/2009 , kterým se mění příloha IV nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001 o stanovení pravidel pro prevenci, tlumení a eradikaci některých přenosných spongiformních encefalopatií.

Další legislativa, která se vztahuje k zakázaným látkám:
Rozhodnutím Komise 85/382/EHS ze dne  10. července 1985, se zakazuje používání proteinu získaného kultivací kvasinky rodu Candida na n-alkánech.

Směrnice Rady 91/271/EHS ze dne 21. května 1991 o čištění městských odpadních vod.

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/8/ES ze dne 16. února 1998 o uvádění biocidních přípravků na trh.

Rozhodnutí Komise ze dne 1. března 2004, kterým se přijímá seznam surovin, jejichž oběh nebo použití ve výživě zvířat jsou zakázány (2004/217/ES).

Jmenný seznam látek a produktů zakázaných ke krmení zvířat je uveden v příloze tohoto nařízení. Protože toto rozhodnutí je součástí legislativy ČR (vyhláška), není jmenný seznam zakázaných látek dále uveden.

Legislativa a radioaktivita krmiv

Nařízení 87/39/54/EURATOM stanoví postup pro určení maximální povolené hladiny radioaktivního znečištění krmiv, která se po jaderné nehodě mohou nacházet na trhu.

Maximální limity radioaktivní kontaminace krmiv, doplňkových látek a premixů, vyjádřené součtem hmotnosti aktivit cesia 134 a cesia 137 jsou:

a) u kompletních krmiv pro prasata 1 250 Bq.kg-1,

b) u kompletních krmiv pro drůbež, jehňata, telata 2 500 Bq.kg-1, a

c) u ostatních krmiv 5 000 Bq.kg-1.

Pro nízký předpoklad radioaktivního rizika v oblasti prvovýroby se touto problematikou dále nezabýváme.


Nežádoucí látky v krmivech

Právní předpisy, které zahrnují látky a produkty, jejichž výskyt v krmivech je nežádoucí a je v krmivech limitován. Jedná se o jednu z nejobtížnějších legislativních problematik se značnou mírou rizika v případě nedodržení a s přímou vazbou na zemědělskou prvovýrobu.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2005/396/ES o maximálních limitech reziduí pesticidů v potravinách a krmivech rostlinného původu a na jejich povrchu a o změně směrnice Rady 91/414/EHS.

Směrnice Rady č. 91/414/EHS ze dne 15. července 1991 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh.

Poznámka:
Ve věci přípravků na ochranu rostlin je v ČR kompetentní Státní rostlinolékařská správa (SRS), která disponuje seznamem, ve kterém jsou uvedeny přípravky, které jsou povoleny k uvedení na trh.
Seznamy povolených přípravků na ochranu rostlin jsou uvedeny na webových stránkách SRS: www.srs.cz

Další informace o reziduích pesticidů lze získat na webových stránkách DG SANCO – rezidua pesticidů.

Jak již bylo řečeno, směrnice, rozhodnutí, či některá doporučení se přenášejí do právních předpisů ČR. V případě krmiv je tato legislativa převedena do Přílohy č. 2 Vyhlášky č. 356/2008 Sb., v platném znění. Vzhledem k tomu, že se jedná v případě porušení legislativních limitů nežádoucích látek o významný zdroj rizika, jsou uvedeny i odkazy na některé jejich zdroje.

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/32/ES ze dne 7. května 2002 o nežádoucích látkách v krmivech v platném znění.

Doporučení komise 2006/88/ES ze dne 6. února 2006 o snižování přítomnosti dioxinů, furanů a PCB v krmivech a potravinách.

Doporučení komise 2006/583/ES ze dne 17. srpna 2006 k prevenci a snižování fusariových toxinů v obilovinách a výrobcích z obilovin.

Doporučení komise 2006/576/ES ze dne 17. srpna 2006 o přítomnosti deoxynivalenolu, zearalenonu, ochratoxinu A, T-2 a HT-2 a fumonisinů v produktech určených ke krmení zvířat.

SMĚRNICE KOMISE 2009/8/ES ze dne 10. února 2009, kterou se mění příloha I směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/32/ES, pokud jde o maximální limity nevyhnutelné křížové kontaminace necílového krmiva kokcidiostatiky nebo histomonostatiky

Krmiva vyrobena z geneticky modifikovaných organismů

Základní právní předpisy, které mají vztah k geneticky modifikovaným krmivům jsou:

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 o geneticky modifikovaných potravinách a krmivech.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1830/2003 o sledovatelnosti a označování geneticky modifikovaných organismů a sledovatelnosti potravin a krmiv vyrobených z geneticky modifikovaných organismů.Verze 1830/2003 v pdf formátu.

Další právní informace k právním předpisům, které mají vztah ke krmivům vyrobených z GMO naleznete ZDE.

Doplňkové látky a premixy

Právní předpisy, které mají vztah k doplňkovým látkám a premixům.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1831/2003, o doplňkových látkách používaných ve výživě zvířat.

Oprava nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1831/2003 o doplňkových látkách.

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 429/2008 ze dne 25. dubna 2008 o prováděcích pravidlech k nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1831/2003, pokud jde o vypracování a podávání žádostí a vyhodnocování a povolování doplňkových látek

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 386/2009 ze dne 12. května 2009, kterým se mění Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1831/2003, pokud jde o vytvoření nové funkční skupiny doplňkových látek.

Nařízení č. 1831/2003, o doplňkových látkách, je obecnou uvozující legislativní normou pro doplňkové látky. Novými nařízeními jsou průběžně aktualizovány již doplňkové látky (DL), které byly povoleny podle nařízení 1831/2003, nebo jsou novými nařízeními povolovány nové DL.

V kontextu Nařízení 1831/2003 a průběžně vycházejících nových nařízení k DL se stává tato legislativa poměrně složitá.

Oblast doplňkových látek a premixů se týká z velké části zemědělské prvovýroby v důsledku jejich obsahu v kompletních a doplňkových krmivech. Jako čisté DL smí prvovýrobce používat pouze DL určené k silážování.

Protože užití nepovolené, nebo špatně označené DL, případně nedodržení limitních ukazatelů pro danou doplňkovou látku, nebo nedodržení podmínek použití dané DL (např. pro druh, či kategorii zvířat, nebo dobu používání) je chápáno jako riziko, tj. ohrožení zdraví zvířat, nebo lidí, je v případě potřeby doporučována konzultace se specialisty na výživu zvířat.

Veškeré povolené DL, včetně podmínek za kterých mohou být tyto DL používány rovněž ke krmení, jsou uvedeny na webových stránkách EFSA (Evropský úřad pro bezpečnost potravin) pod názvem Community Register of feed additive. Registr je ke stažení v podobě pdf. souboru.

Česká verze tohoto registru (mimo DL k silážování a zchutňovadel) je vedena pod názvem Seznam doplňkových látek povolených k používání ve výživě zvířat. Seznam je ke stažení v podobě pdf. souboru.


Problematika doplňkových látek a premixů je komplikovaná tím, že povolení nových doplňkových látek, nebo provedení změn stávajících doplňkových látek je prováděno v posledních letech většinou formou nařízení, většinou s účinností do 20 dne po zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie. Povinností z těchto nařízení jsou přímo závazná pro všechny subjekty.

Protože tato nařízení vycházejí poměrně často, je níže uvedeno jen několik z nich, které vyšly v Úředním věstníku od začátku roku 2007.

Nařízení komise č. 108/2007 ze dne 05. února 2007, kterým se mění nařízení ES 1356/2004, pokud jde o podmínky povolení doplňkové látky „Elancoban“ náležející do skupiny kokcidiostatik a jiných léčebných látek.

Nařízení komise č. 186/2007 ze dne 21. února 2007, o povolení nového užití přípravku Saccharomyces cerevisiae (Biosaf SC 47) jako doplňkové látky.

Nařízení komise č. 634/2007 ze dne 7. června 2007, o povolení Selenomethioninu ze Saccharomyces cerevisiae NCYC R 397 jako doplňkové látky.

Nařízení komise č. 757/2007 ze dne 29. června 2007, o trvalém povolení některých doplňkových látek v krmivech.

Analytika, vzorkování

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 152/2009 ze dne 27. ledna 2009, kterým se stanoví metody odběru vzorků a laboratorního zkoušení pro úřední kontrolu krmiv.