| Úvodní strana | O nás | Aktuálně | Vyhledávání | Mapa webu | Odkazy | Kontakt | Ke stažení
Aktuální čas:

23/01/2021 19:00:51

Web je podporován
Ministerstvem zemědělství
LogoMZe

Provozovatel webu:
MZLU Brno
Logo MZLU

 
Partneři webu:
partneři webu
Více informací


Výběr jazyka:
ceska verze stranek    english version
 

Počet přístupů: 832844
 

© 2008 bezpecna-krmiva.cz
Všechna práva vyhrazena.
Jste zde: Správná praxe / Správná praxe a prvovýroba
 
Správná praxe a prvovýroba

Řízení rizika v prvovýrobě

Správná praxe a Cross-compliance

Legislativní rámec pro dodržování správné praxe v zemědělské prvovýrobě

Bezpečnou výrobou a užitím krmiv pro zajištění zdraví zvířat a výrobu bezpečných potravin pro lidskou spotřebu se v současné době zabývají dva významné dokumenty.

Prvním z nich je legislativně závazná právní norma Nařízení o hygieně krmiv, která stanovuje legislativní rámec a požadavky na všechny provozovatele krmivářských podniků, tj. včetně zemědělské prvovýroby.

Druhý nelegislativní dokument (ale velmi závažný), který vytváří obecný rámec pro zajištění bezpečnosti krmiv a současně doplňuje a rozvíjí požadavky Nařízení o hygieně krmiv, je Kodex správné výrobní praxe pro krmení, jehož některé části jsou přímo zaměřeny na řízení rizika v zemědělské prvovýrobě.

Nařízení o hygieně krmiv prvovýrobcům m.j. ukládá tyto povinnosti:

- prvovýrobci zajistí, aby všechny jimi řízené fáze produkce,zpracování a distribuce byly prováděny v souladu s legislativou a správnou praxí.

- zemědělci (prvovýrobci) při krmení zvířat určených k produkci potravin přijmou opatření a postupy pro udržení rizika biologické, chemické a fyzikální kontaminace krmiv, zvířat a živočišných produktů, na co nejnižší přiměřeně dosažitelné úrovni

- prvovýrobci dodržují ustanovení Přílohy I Nařízení o hygieně krmiv, a to u operací na úrovni prvovýroby krmiv a u těchto přidružených operací, jako je:

 • doprava
 • skladování a manipulace s primárními produkty v místě produkce
 • přepravní operace pro dodávku primárních produktů z místa produkce do provozu a
 • míchání krmiv pro výhradní požadavky svých vlastních hospodářství bez použití doplňkových látek nebo premixů doplňkových látek, s výjimkou doplňkových látek k silážování (u jiných operací, včetně míchání krmiv pro výhradní požadavky svých vlastních hospodářství za použití doplňkových látek nebo premixů doplňkových látek, s výjimkou doplňkových látek k silážování, dodržují provozovatelé krmivářských podniků ustanovení přílohy II, pokud se týkají prováděných operací)
Pozn.:
Prvovýrobci tedy mohou používat z doplňkových látek podle Nařízení č. 1831/2003, o doplňkových látkách pouze doplňkové látky/premixy k silážování.
Jiné DL/premixy DL prvovýrobci používat nesmí.
Pokud prvovýrobci dodržují požadavky přílohy č. II a relevantní části Nařízení 183/2005 (např.: čl. 6), mohou tyto DL/premixy použít. Samozřejmostí zůstává použítí DL za podmínek, které ukládá nařízení 1831/2003.


- prvovýrobci dodržují specifická mikrobiologická kritéria
(m.j. je pro prvovýrobce významná otázka zoonóz
, nebo skladištních škůdců).
Pozn.:
Pro krmiva nebyly doposud v legislativě, která se týká krmiv, zveřejněny ani seznamy, ani směrné hodnoty mikrobiologických rizik.

- prvovýrobci mohou použít pokyny uvedené v kapitole III , které jim mají pomoci při plnění jejich povinností podle tohoto nařízení.

- zemědělci (prvovýrobci ) odebírají a používají krmivo pouze z provozů, které jsou registrovány nebo schváleny v souladu s tímto nařízením. Viz princip dohledatelnosti.

Nařízení o hygieně krmiv uvádí, že živočišná výroba hraje velmi významnou úlohu v zemědělském odvětví EU a že uspokojivé výsledky této činnosti závisejí do značné míry na používání bezpečného krmiva vysoké jakosti.
Současně uvádí, že prvovýroba krmiv zahrnuje produkty, které procházejí pouze jednoduchým fyzikálním zpracováním, jako je:
 • čištění,
 • balení,
 • skladování,
 • přirozené sušení,
 • silážování.
Toto nařízení rovněž prvovýrobcům ukládá, aby nebezpečí z krmiv, která se vyskytují na úrovni prvovýroby krmiv, byla zjišťována a přiměřeně řízena.

Základní zásady tohoto nařízení se proto vztahují jak na hospodářství, která vyrábějí krmiva výhradně pro požadavky své vlastní produkce, tak i na hospodářství, která uvádějí krmiva na trh.

Uplatnění zásad HACCP na prvovýrobu krmiv je střednědobý cíl evropských hygienických právních předpisů. Avšak pokyny pro správnou praxi by již měly podporovat uplatňování vhodných hygienických požadavků.
Pozn.:
Dojde-li k uplatnění zásad HACCP pro zemědělskou prvovýrobu, tak na úrovni prvovýroby budou rovněž nezbytné písemné postupy, tj. včetně písemně zpracovaných správných praxí (dá se ale předpokládat, že v poměrně jednodušším provedení – viz článek 7, bod 3 Nařízení).


Hygienou krmivse podle Nařízení o hygieně krmiv rozumí opatření a podmínky nutné pro kontrolu nebezpečí (bezpečnost krmiv)
a zajištění vhodnosti krmiv pro spotřebu zvířaty, s přihlédnutím k jejich zamýšlenému užití;

Co se rozumí prvovýrobou krmiv?

 • výroba zemědělských produktů, včetně zejména pěstování plodin, sklizně,
 • dojení
 • chovu zvířat (před porážkou), nebo rybolovu, jejímž výsledkem jsou výhradně produkty, které po sklizni, sběru nebo ulovení neprocházejí žádnou další operací kromě jednoduchého fyzikálního zpracování (např.: čištění, sušení).
Správné praxe definují požadavky na bezpečnost krmiv pro oblast zemědělské prvovýroby, zejména pro oblasti:
 • výroba krmných produktů
 • skladování krmiv
 • doprava krmiv
 • zpracování krmiv
 • distribuce krmiv
 • chov zvířat určených k produkci potravin