| Úvodní strana | O nás | Aktuálně | Vyhledávání | Mapa webu | Odkazy | Kontakt | Ke stažení
Aktuální čas:

23/01/2021 17:51:53

Web je podporován
Ministerstvem zemědělství
LogoMZe

Provozovatel webu:
MZLU Brno
Logo MZLU

 
Partneři webu:
partneři webu
Více informací


Výběr jazyka:
ceska verze stranek    english version
 

Počet přístupů: 832799
 

© 2008 bezpecna-krmiva.cz
Všechna práva vyhrazena.
Jste zde: Správná praxe / Správná praxe v ČR
 
Správná praxe v ČR

Kodex správné výrobní praxe pro krmení CAC/RCP 54- 2004
Pokyny pro správnou praxi
Příloha I Nařízení o hygieně krmiv
Příloha II Nařízení o hygieně krmiv
Příloha III Nařízení o hygieně krmiv
Příloha IV Nařízení o hygieně krmiv
Příloha V Nařízení o hygieně krmiv

Zásady správné praxe vycházejí zejména z výše uvedených dokumentů, tj. Kodexu CAC/RCP 54-2004 a Příloh č. I, II a III Nařízení o hygieně krmiv.

MZe ČR podporuje podle čl. 20, 21 a 22 Nařízení o hygieně krmiv vypracování, šíření a použití pokynů pro správnou praxi (SP). Na tomto úkolu se rovněž podílejí relevantní univerzity, výzkumné ústavy a některé správní úřady. Všichni PKP mohou použít „Pokyny“ uvedené v Kapitole III. Nařízení „POKYNY PRO SPRÁVNOU PRAXI“.

TYTO VNITROSTÁTNÍ POKYNY PRO SPRÁVNOU PRAXI VYPRACOVÁVAJÍ A ŠÍŘÍ ODVĚTVÍ KRMIVÁŘSKÝCH PODNIKŮ.

Všichni provozovatelé krmivářských podniků (PKP) jsou povinni tyto zásady správných praxí (viz Příloha č. I a II Nařízení o hygieně krmiv) dodržovat.

PKP na úrovni prvovýroby (prvovýrobci) jsou povinni tyto zásady správných praxí dodržovat (tyto zásady ale nemusí být písemně zpracovány). Ostatní PKP musí mít tyto zásady správných praxí zpracovány písemně. Důvodem tohoto zpracování je m.j. skutečnost, že tito provozovatelé musí zavést, provádět a zachovávat písemný postup/y na základě zásad HACCP.

Pro prvovýrobce je velmi jednoduchý nástroj pro aplikaci správné praxe Metodika pro správnou chovatelskou praxi. Tato metodika je použitelná pro všechny prvovýrobce. Metodiku zejména mohou ocenit prvovýrobci, kteří podnikají jako fyzické osoby s relativně nízkou výměrou půdy, nízkými stavy zvířat, bez mísení krmiv (drobní zemědělci). Jedná se o takové výrobce, u kterých se nepředpokládá významné ohrožení zdraví zvířat, nebo potravin. Tito prvovýrobci si podle této metodiky mohou zpracovat "vlastní" správnou praxi, nebo se mohou přihlásit "k plnění" pouze určitých částí této metodiky, tj. k dodržování výše uvedených požadavků Příloh Nařízení o hygieně krmiv.

Jak prvovýrobci - právnické osoby (družstva, akciové společnosti), tak ostatní provozovatelé krmivářských podniků mohou k dodržování zásad správné praxe (mimo metodiky pro správnou chovatelskou praxi) použít rovněž zásady správných praxí a správných postupů (SP)pro jednotlivé činnosti, jako jsou:
SP pro výrobu krmiv v prvovýrobě
SP pro posklizňovou úpravu zrnin
SP pro skladování krmiv
SP pro výrobu krmiv s doplňkovými krmivy
SP pro krmení zvířat
SP pro přepravu krmiv


Českomoravským sdružením organizací zemědělského zásobování a nákupu (jako jedním z odvětví krmivářských podniků) ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství a v některých případech se SVS a USKVBL byly vypracovány níže uvedené správné praxe a kodexy. Tyto správné praxe a kodexy jsou použitelné pro všechny PKP, a to jak pro jejich dodržování, tak pro případnou tvorbu vlastních správných praxí.

Jedná se tyto dokumenty:

Správná praxe při výrobě medikovaných krmiv
Správná praxe pro posklizňovou úpravu obilovin, luštěnin a semen olejnin
Správná praxe pro skladování a přepravu krmiv, doplňkových látek a premixů, HACCP, výroby premixů a krmných směsí určených zvířatům poskytujícím produkty pro výrobu potravin
Kodex správné výrobní praxe snižující riziko výskytu salmonel v krmných směsích pro drůbež

Tyto praxe a kodexy obsahují základní postupy, které si může každý výrobce, dodavatel a přepravce doplňkových látek, premixů a krmiv převzít a upravit podle svých vlastních podmínek. Předkládané správné praxe a kodexy mohou být využity jak výrobci, kteří uvádějí krmiva do oběhu, tak i výrobci, kteří neuvádějí krmiva do oběhu, ale vyrábí krmné směsi s použitím premixů pouze pro vlastní potřebu.

Správci stránek děkují krmivářskému odvětví Českomoravského sdružení organizací zemědělského zásobování a nákupu a MZe ČR za poskytnutí správných praxí a Kodexu, za účelem jejich šíření ve smyslu čl. 20 a 21 Nařízení o hygieně krmiv.

Uvedený přehled metodik pro správnou praxi je poměrně podrobným metodologickým návodem pro dodržování správné praxe jak pro prvovýrobce, tak pro ostatní PKP s tím, že PKP si může z těchto metodik převzít v přiměřeném rozsahu pouze ty části, které se týkají jeho činnosti.br

Pozn.:
NA TĚCHTO STRÁNKÁCH JSOU UVEŘEJNĚNY DOPOSUD VYDANÉ „POKYNY PRO SPRÁVNOU PRAXI“ (pozn.: zveřejněny jsou SP, které jsou známy správci webu. Odvětví krmivářských podniků mohou zaslat správci webu své pokyny pro SP k uveřejnění na těchto stránkách. SP se rozumí rovněž metodiky, či návody aj.). Žádný z českých Kodexů, či pokynů pro správnou praxi není komplexním systémem správné praxe, za jaké můžeme považovat některé zahraniční systémy správných praxí