| Úvodní strana | O nás | Aktuálně | Vyhledávání | Mapa webu | Odkazy | Kontakt | Ke stažení
Aktuální čas:

23/01/2021 18:21:40

Web je podporován
Ministerstvem zemědělství
LogoMZe

Provozovatel webu:
MZLU Brno
Logo MZLU

 
Partneři webu:
partneři webu
Více informací


Výběr jazyka:
ceska verze stranek    english version
 

Počet přístupů: 832818
 

© 2008 bezpecna-krmiva.cz
Všechna práva vyhrazena.
Jste zde: Správná praxe / Správná praxe a prvovýroba / Správná praxe a Cross-compliance / Zákonné požadavky na hospodaření
 
Zákonné požadavky na hospodaření

NAŘÍZENÍ RADY (ES) Č. 1782/2003 ZE DNE 29. ZÁŘÍ 2003, KTERÝM SE STANOVÍ SPOLEČNÁ PRAVIDLA PRO REŽIMY PŘÍMÝCH PODPOR V RÁMCI SPOLEČNÉ ZEMĚDĚLSKÉ POLITIKY A KTERÝM SE ZAVÁDĚJÍ NĚKTERÉ REŽIMY PODPOR PRO ZEMĚDĚLCE

PŘÍLOHA III

Požadavky podle předpisů v oblasti řízení, uvedené v článcích 3 a 4

A. Použitelné ode dne 1. 1. 2005 ►A2 (1) ◄

Životní prostředí

1. SMĚRNICE RADY 79/409/EHS ZE DNE 2. DUBNA 1979 O OCHRANĚ VOLNĚ ŽIJÍCÍCH PTÁKŮ (ÚŘ. VĚST. L 103, 25.4.1979, S. 1) ČLÁNEK 3, ČL. 4 ODST. 1, 2 A 4, ČLÁNKY 5, 7 A 8

2. SMĚRNICE RADY 80/68/EHS ZE DNE 17. PROSINCE 1979 O OCHRANĚ PODZEMNÍCH VOD PŘED ZNEČIŠŤOVÁNÍM NĚKTERÝMI NEBEZPEČNÝMI LÁTKAMI (ÚŘ. VĚST. L 20, 26.1.1980, S. 43) ČLÁNKY 4 A 5

3. SMĚRNICE 86/278/EHS ZE DNE 12. ČERVNA 1986 O OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ZEJMÉNA PŮDY PŘI POUŽÍVÁNÍ KALŮ Z ČISTÍREN ODPADNÍCH VOD V ZEMĚDĚLSTVÍ (ÚŘ. VĚST. L 181, 4.7.1986, S. 6) ČLÁNEK 3

4. SMĚRNICE RADY 91/676/EHS ZE DNE 12. PROSINCE 1991 O OCHRANĚ VOD PŘED ZNEČIŠTĚNÍM DUSIČNANY ZE ZEMĚDĚLSKÝCH ZDROJŮ (ÚŘ. VĚST. L 375, 31.12.1991, S. 1) ČLÁNKY 4 A 5

5. SMĚRNICE RADY 92/43/EHS ZE DNE 21. KVĚTNA 1992 O OCHRANĚ PŘÍRODNÍCH STANOVIŠŤ, VOLNĚ ŽIJÍCÍCH ŽIVOČICHŮ A PLANĚ ROSTOUCÍCH ROSTLIN (ÚŘ. VĚST. L 206, 22.7.1992, S. 7) ČLÁNKY 6, 13 A 15 A ČL. 22 PÍSM. B)

Veřejné zdraví a zdraví zvířat Identifikace a evidence zvířat

6. SMĚRNICE RADY 92/102/EHS ZE DNE 27. LISTOPADU 1992 O IDENTIFIKACI A EVIDOVÁNÍ ZVÍŘAT (ÚŘ. VĚST. L 355, 5.12.1992, S. 32) ČLÁNKY 3, 4 A 5

7. NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) Č. 2629/97 ZE DNE 29. PROSINCE 1997, KTERÝM SE STANOVÍ PROVÁDĚCÍ PRAVIDLA K NAŘÍZENÍ RADY (ES) Č. 820/97, POKUD JDE O UŠNÍ ZNAČKY, EVIDENCI HOSPODÁŘSTVÍ A PASY V RÁMCI SYSTÉMU IDENTIFIKACE A EVIDENCE SKOTU (ÚŘ. VĚST. L 354, 30.12.1997, S. 19) ČLÁNKY 6 A 8

8. NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) Č. 1760/2000 ZE DNE 17. ČERVENCE 2000 O SYSTÉMU IDENTIFIKACE A REGISTRACE SKOTU, O OZNAČOVÁNÍ HOVĚZÍHO MASA A VÝROBKŮ Z HOVĚZÍHO MASA A O ZRUŠENÍ NAŘÍZENÍ RADY (ES) Č. 820/97 (ÚŘ. VĚST. L 204, 11.8.2000, S. 1) ČLÁNKY 4 A 7

▼M1 8A.
NAŘÍZENÍ RADY (ES) Č. 21/2004 ZE DNE 17. PROSINCE 2003 O STANOVENÍ SYSTÉMU IDENTIFIKACE A EVIDENCE OVCÍ A KOZ A O ZMĚNĚ NAŘÍZENÍ (ES) Č. 1782/2003 A SMĚRNIC 92/102/EHS A 64/432/EHS (ÚŘ. VĚST. L 5, 9.1.2004, S. 8). ČLÁNKY 3, 4 A 5
▼B 2003R1782— CS— 24.07.2008 — 012.001— 115 (1) U BULHARSKA A RUMUNSKA SE ODKAZEM NA ROK 2005 ROZUMÍ ODKAZ NA PRVNÍ ROK POUŽÍVÁNÍ REŽIMU JEDNOTNÉ PLATBY.

B. Použitelné ode dne 1. 1. 2006 ►A2 (1) ◄

Veřejné zdraví, zdraví zvířat a rostlin

9. SMĚRNICE RADY 91/414/EHS ZE DNE 15. ČERVENCE 1991 O UVÁDĚNÍ PŘÍPRAVKŮ NA OCHRANU ROSTLIN NA TRH, (ÚŘ. VĚST. L 230, 19.8.1991, S. 1) ČLÁNEK 3

10. SMĚRNICE RADY 96/22/ES ZE DNE 29. DUBNA 1996 O ZÁKAZU POUŽÍVÁNÍ NĚKTERÝCH LÁTEK S HORMONÁLNÍM NEBO TYREOSTATICKÝM ÚČINKEM A BETA-SYMPATOMIMETIK V CHOVECH ZVÍŘAT A O ZRUŠENÍ SMĚRNIC 81/ 602/EHS, 88/146/EHS A 88/299/EHS (ÚŘ. VĚST. L 125, 23.5.1996, S. 3) ČLÁNKY 3, 4, 5 A 7

11. NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) Č. 178/2002 ZE DNE 28. LEDNA 2002, KTERÝM SE STANOVÍ OBECNÉ ZÁSADY A POŽADAVKY POTRAVINOVÉHO PRÁVA, ZŘIZUJE SE EVROPSKÝ ÚŘAD PRO BEZPEČNOST POTRAVIN A STANOVÍ POSTUPY TÝKAJÍCÍ SE BEZPEČNOSTI POTRAVIN (ÚŘ. VĚST. L 31, 1.2.2002, S. 1) ČLÁNKY 14 A 15, ČL. 17 ODST. 1, ČLÁNKY 18, 19 A 20

12. NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) Č. 999/2001 ZE DNE 22. KVĚTNA 2001 O STANOVENÍ PRAVIDEL PRO PREVENCI, TLUMENÍ A ERADIKACI NĚKTERÝCH PŘENOSNÝCH SPONGIFORMNÍCH ENCEFALOPATIÍ (ÚŘ. VĚST. L 147, 31.5.2001, S. 1) ČLÁNKY 7, 11, 12, 13 A 15

Oznamování chorob

13. SMĚRNICE RADY 85/511/EHS ZE DNE 18. LISTOPADU 1985, KTEROU SE ZAVÁDĚJÍ OPATŘENÍ SPOLEČENSTVÍ PRO TLUMENÍ SLINTAVKY A KULHAVKY (ÚŘ. VĚST. L 315, 26.11.1985, S. 11) ČLÁNEK 3

14. SMĚRNICE RADY 92/119/EHS ZE DNE 17. PROSINCE 1992, KTEROU SE ZAVÁDĚJÍ OBECNÁ OPATŘENÍ SPOLEČENSTVÍ PRO TLUMENÍ NĚKTERÝCH CHOROB ZVÍŘAT A ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ TÝKAJÍCÍ SE VEZIKULÁRNÍ CHOROBY PRASAT/strong> (ÚŘ. VĚST. L 62, 15.3.1993, S. 69) ČLÁNEK 3

15. SMĚRNICE RADY 2000/75/ES ZE DNE 20. LISTOPADU 2000, KTEROU SE STANOVÍ ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ TÝKAJÍCÍ SE TLUMENÍ A ERADIKACE KATARÁLNÍ HOREČKY OVCÍ (ÚŘ. VĚST. L 327, 22.12.2000, S. 74) ČLÁNEK 3

C. Použitelné ode dne 1. 1. 2007 ►A2 (2) ◄

Zdraví zvířat

16. SMĚRNICE RADY 91/629/EHS ZE DNE 19. LISTOPADU 1991, KTEROU SE STANOVÍ MINIMÁLNÍ POŽADAVKY PRO OCHRANU TELAT (ÚŘ. VĚST. L 340, 11.12.2000, S. 28) ČLÁNKY 3 A 4

17. SMĚRNICE RADY 91/630/EHS ZE DNE 19. LISTOPADU 1991, KTEROU SE STANOVÍ MINIMÁLNÍ POŽADAVKY PRO OCHRANU PRASAT (ÚŘ. VĚST. L 340, 11.12.2000, S. 33) ČLÁNEK 3 A ČL. 4 ODST. 1

18. SMĚRNICE RADY 98/58/ES ZE DNE 20. ČERVENCE 1998 O OCHRANĚ ZVÍŘAT CHOVANÝCH PRO HOSPODÁŘSKÉ ÚČELY (ÚŘ. VĚST. L 221, 8.8.1998, S. 23) ČLÁNEK 4

▼B
2003R1782— CS— 24.07.2008 — 012.001— 116
(1) U Bulharska a Rumunska se odkazem na rok 2006 rozumí odkaz na druhý rok používání režimu jednotné platby.
(2) U Bulharska a Rumunska se odkazem na rok 2007 rozumí odkaz na třetí rok používání režimu jednotné platby.

DALŠÍ INFORMACE Z TĚCHTO WEBOVÝCH STRÁNEK:
DALŠÍ INFORMACE K PESTICIDŮM ZDE

DALŠÍ INFORMACE K PESTICIDŮM ZDE

DALŠÍ INFORMACE K „BSE“ ZDE

DALŠÍ INFORMACE K „BSE“ ZDE