| Úvodní strana | O nás | Aktuálně | Vyhledávání | Mapa webu | Odkazy | Kontakt | Ke stažení
Aktuální čas:

23/01/2021 18:27:48

Web je podporován
Ministerstvem zemědělství
LogoMZe

Provozovatel webu:
MZLU Brno
Logo MZLU

 
Partneři webu:
partneři webu
Více informací


Výběr jazyka:
ceska verze stranek    english version
 

Počet přístupů: 832822
 

© 2008 bezpecna-krmiva.cz
Všechna práva vyhrazena.
Jste zde: Správná praxe / Správná praxe v zahraničí / GMP+ / Úvod do GMP+
 
Úvod do GMP+

Obecné informace:

Zajímáte se o GMP?  Víte proč a jak zavádět GMP? Víte proč případně certifikovat GMP?

Právě na tyto, a další otázky spojené s GMP/GMP+  Vám odpoví tyto web stránky (sekce Správné praxe, GMP a HACCP), které Vám poskytnou jak obecné, tak podrobné informace o GMP+.

Tyto stránky budou průběžně doplňovány o principy jednotlivých standardů GMP+.

Cílem poskytovatelů těchto stránek je poskytnout jednoduchý přehled o základních principech systému GMP.

Pozn.:
Protože cílem těchto stránek je podat prvovýrobě jednoduchý přehled o systému GMP, proto tedy budeme-li níže hovořit o některých dokumentech GMP+, nebude se jednat o doslovné překlady, ale o prezentaci nejdůležitějších bodů systému GMP+.

GMP „Good Manufacture Practice“ „Správná výrobní praxe“, je jedním ze systémů, jehož účelem je zvyšování bezpečnosti krmiv a potravin. Na těchto web stránkách již byly uvedeny správné praxe pro některé činnosti provozovatelů krmivářských podniků (PKP). GMP je tedy velmi propracovaný systém správných praxí, jehož podstata spočívá zejména:

- ve vytvoření dokumentace, tzv. „standardů“, pro prováděné činnosti – správné praxe (jsou zpravidla dodávány certifikačními společnostmi)
-v dobrovolném zavázaní PKP, že bude provádět výrobu podle těchto standardů tak, aby vyrobená produkce byla bezpečná pro zvíře, lidi a životní prostředí
- součástí těchto standardů je m.j. vedení dokumentace PKP jednak o vlastním výrobním/dopravním/distribučním aj. procesu, jednak o kontrole, kterou provádí sám PKP, a kterou vlastně dokládá, že jím vyráběné produkty jsou bezpečné
- nejvyšší stupeň bezpečnosti systému je pak certifikace GMP+, kdy nezávislý certifikační subjekt po provedené kontrole vydává tzv. Certifikační list/osvědčení, že daný PKP, který se zavázal dodržovat všechny podmínky GMP+, tyto podmínky dodržuje
- v současné době zejména odběratelé/zpracovatelé zemědělské produkce požadují po zemědělské prvovýrobě plnění správných praxí/GMP, které mohou být v požadavcích na bezpečnost ještě přísnější, než stávající legislativní požadavky.   


Jaký je vztah mezi GMP+ a legislativou?

Základní požadavky GMP+ vycházejí z platné krmivářské legislativy (viz sekce Legislativa tohoto webu). Právě rozšíření GMP o požadavky Nařízení o hygieně krmiv, vedlo ke vzniku kvalitativně vyšší verze GMP+.

Nařízení (EC) 183/2005 tedy uvedlo požadavky na hygienu krmiv obsahující m.j. kritéria HACCP a poskytlo rovněž zásady pro správné praxe (viz Přílohy tohoto Nařízení). Nařízení rovněž předpokládá vytvoření průvodců pro správné praxe. Jedním z těchto průvodců může být právě systém GMP+.

Co je to GMP+?

GMP+ je vlastně pokračováním zásad správných praxí – GMP, a je to ochranná známka pro holandský standart kvality a bezpečnosti krmiv společnosti Produkt Board Animal Feed.

Bezpečnost krmiv v Holandsku  je tedy zajišťována zplnomocněnou právnickou osobou: Produkt Board Animal Feed. Vlastníkem systému je Ústřední kolegium expertů pro sektor krmiv (The Central College of Experts for the Animal Feed Sector – CCvDD). Toto kolegium je složeno z reprezentatntů celé vertikály krmiv a klientů pro krmiva. Produkt Board Animal Feed je podporován CCvDD. Od roku 1993 se vyvíjí systém GMP+ , včetně certifikačního schématu, tj. provedení nezávislé certifikace provozu.

Tzn.: že Holandští PKP si sami vytvořili kontrolní systém (nejedná se o žádný státní dozorový systém), který dotují vlastními prostředky, který je kontroluje a certifikuje,, a konečný efekt je ten, že odběrateli má být certifikací potvrzeno, že jeho dodavatel mu dodává bezpečný produkt.

Kvalita a bezpečnost produktu

Produkt Board Animal Feed má speciální program kvality pro holandský řetězec krmiv, zaměřený na bezpečnost krmiv, jako součást všeobecné bezpečnosti potravin. Moto programu „krmiva pro potraviny“ navrhuje, že na krmiva pro zvířata, a na potraviny pro spotřebitele nikdy nemůže být nahlíženo v izolaci jeden od druhého. Přídavkem k bezpečnosti je navíc to, že výživná kvalita potravin je podstatnou záležitostí této běžné politiky jakosti.

Vztah k bezpečnosti potravin

Sektor holandského zemědělství je znám po celé světě jako spolehlivý dodavatel kvalitních produktů. Všechna spojení různorodé produkce striktně požadují standart kvality. Systém GMP+ ujišťuje, že udržování takových standardů je sdíleným zájmem všech producentů. Produkt Board Animal Feed je zplnomocněn , že provádí ověřování, které musí  všichni producenti dodržovat (kteří se k dodržování tohoto systému dobrovolně zavázali).

GMP+HACCP
Holandský krmivářský sektor požaduje stejnou kvalitu jistícího systému, jako mezinárodní potravinářský průmysl na základě Hazard Analysis & Critical Control Points (HACCP).

Pozn.: Zde je základní legislativní propojení s principy Codexu Alimentarius (viz tento web – Legislativa).

Tímto systémem řízení rizika doplňuje GMP+ bezpečnost produktů tak, aby pokryl veškerý řetězec, od producentů krmných surovin, přes transport a dopravu až k farmářům chovající zvířata k produkci potravin. Nezávislost inspektorů monitorující shodu s tímto systémem je dokladem skutečnosti, že společnosti nedodržující pravidla tohoto systému přijdou o svůj certifikát GMP+.

Produkt Board Animal Feed  registruje společnosti v Holandsku.

Jaké dokumenty jsou v GMP+ používány?

Samotná dokumentace systému GMP+ je rozdělena do 3 částí, tj.  A, B a C dokumenty. 

Dokumentace části „A“

Obecným a uvozujícím dokumentem jsou tzv. „Všeobecné představení GMP+ a „Certifikační schéma v sektoru výživy zvířat 2006“, jehož zkrácený obsah naleznete ZDE.  V tomto dokumentu  jsou uvedeny základní zásady bezpečnosti v řetězci krmiv a potravin. Schéma GMP+ tedy v zásadě garantuje dosažitelnou kvalitu pro:

-         zdraví obyvatel, jakožto konzumentů zvířecích potravin

-         zdraví zvířat, jakožto konzumentů krmiv

-         životní prostředí (voda, půda), kde končí exkrementy zvířat.

Tímto dokumentem se dále pro jeho obecnost nezabýváme a přikládáme odkaz na jeho úplné znění (General Introduction GMP+-Certification Scheme Animal Feed Sector 2006).  

Součástí jsou přílohy 1 až 4, jejichž obsahem je např.: plán certifikačního schématu ve vztahu k Nařízení o hygieně krmiv a vlastnímu certifikačnímu procesu; jsou zde uvedeny definice a zkratky aj. Tyto dokumenty obsahují požadavky pro účastníky certifikační procedury.

Patří zde:

·A1 Regulations (Version 01-03-2007) (PDF, 79 kB)

·  A2 Definitions and Abbreviations (version 21-03-2007) (PDF, 51 kB)

·  A3 Logos GMP+ (version 01-03-2007) (PDF, 175 kB)

·  A4 Dispute Procedure (version 07-06-2005) (PDF, 53 kB)

Jak již bylo řečeno, dokumenty řady „A“ nejsou dále komentovány, protože mají vztah až k vlastní certifikační proceduře.

 

 Dokumentace části „B“ , včetně  Příloh

 

Dokumentace GMP+ je tvořena dokumenty – standardy systému GMP+  určenými pro jednotlivé procesy. 

Dokumenty také zahrnují přílohy k různým GMP+ standardům. Přílohy obsahují např.: doplňkové, specifické požadavky mající vztah k  určité sekci standardu, jako jsou normativy produktů, doporučení pro identifikaci a dohledatelnost, křížovou kontaminaci, nebo obchodování/nakupování.

Pozn.: Z hlediska prvovýrobce se tedy jedná o  „výrobní, dopravní, skladovací řády, instrukce, směrnice či postupy“, které si pro tento systém zpracuje (zpravidla s pomocícertifikační společnosti) a prvovýrobci se tato část jeví jako nejdůležitější část systému.

Mezi nejdůležitější standardy pro PKP patří tyto níže uvedené standardy, které jsou vždy označeny písmenem „B“ a  pořadovým číslem, vždy pro konkrétní standard.

GMP+ Standard B1: (Produkce a výroba krmiv pro hospodářská zvířata)

GMP+ Standard B2: Kontrola kvality produktů ke krmení. Tento standard je doplněn níže uvedenými přílohami (appendixy):

-         Příloha č. 1: Standardy  produktu (zahrnuje residua standardů)

-         Příloha č. 2: Minimální požadavky; Databáze stanovených rizik  u produktů ke krmení

-         Příloha č. 3: Minimální požadavky – Negativní list

-         Příloha č. 4: Minimální požadavky pro inspekce a audity zahrnující protokol pro měření křížové kontaminace

-         Příloha č. 8: Minimální požadavky na dohledatelnost

-         Příloha č. 10: Minimální požadavky pro obchodování/nákup.

Pozn.: Přílohy pro další standardy  nejsou uváděny

GMP+ Standard B 3: Obchodování, sběr, skladování a nakládání krmiv

GMP+ Standard B4: Silniční doprava krmiv

GMP+ Standard B 4.5: Železniční doprava krmiv

GMP+ Standard B5: Skladování a nakládání (překládání) krmiv

GMP+ Standard B 6: Pěstování krmných plodin

GMP+ Standard B 7.1: Skladování, držení a krmení krmiv pro drůbež

GMP+ Standard B 7.2: Skladování, držení a krmení krmiv pro prasata

GMP+ Standard B 8: Výroba a obchod s krmivy pro domácí zvířata

GMP+ Standard B 9.1: Speciální nařízení pro drůbež krmenou zeleným krmením

GMP+ Standard B 9.2: Speciální nařízení pro volně se pasoucí zvířata

GMP+ Standard B 10: Laboratorní zkoušení

 

Celkový přehled standardů  je uveden na tomto odkaze:

http://www.pdv.nl/english/kwaliteit/GMP_2006/page2398.php

 

Dokumentace části „C“


Dokumenty části „C“ obsahují požadavky a podmínky, které se týkají kontroly, certifikace a sankcí. Součástí dokumentace jsou „kontrolní listy“ (tzv.: checklisty).

Vzhledem k tomu, dokumenty řady „C“ jsou zaměřeny na vlastní certifikační proces, nejsou dále komentovány.