| Úvodní strana | O nás | Aktuálně | Vyhledávání | Mapa webu | Odkazy | Kontakt | Ke stažení
Aktuální čas:

23/01/2021 17:39:31

Web je podporován
Ministerstvem zemědělství
LogoMZe

Provozovatel webu:
MZLU Brno
Logo MZLU

 
Partneři webu:
partneři webu
Více informací


Výběr jazyka:
ceska verze stranek    english version
 

Počet přístupů: 832789
 

© 2008 bezpecna-krmiva.cz
Všechna práva vyhrazena.
Jste zde: O nás
 
O nás

Obsah:

1. Provozovatel, účel webových stránek
2. Základní podmínky provozu webových stránek
3. Stručné představení webových stránek
4. Závěr

Ad 1) Provozovatel, účel webových stránek

Provozovatelem stránek je MZLU Brno, Služby a poradenská činnost

Webové stránky jsou podporovány MZe ČR.

Garant stránek: Prof. Ladislav Zeman, CSc.

Účelem stránek je:
a) poskytnutí bezplatných nezbytných legislativních podkladů a informací pro všechny povozovatele krmivářských podniků (PKP), tj. jak pro prvovýrobce a výrobce krmiv, tak PKP, kteří uvádějí krmiva na trh, včetně jejich dovozu.
b) bezplatná možnost řešení praktických problémů formou dotazů a odpovědí (viz sekce stránek „dotazy a odpovědi")

Ad 2) Základní podmínky provozu webových stránek


Vzhledem k tomu, že bezpečnost potravního řetězce v krmivářské oblasti může ohrozit celé spektrum faktorů, byli vybráni vysoce erudovaní specialisté, kteří jsou připravení PKP pomoci.

Experti jsou odbornými gestory svěřených sekcí a spolupodílí se na přípravě odpovědí k zaslaným dotazům.
Výběr expertů do sekcí provádí prof. Ing. Ladislav Zeman, CSc.


- Ing. Jitka Götzová, ředitelka Odboru bezpečnosti potravin MZe ČR (sekce Bezpečnost krmiv a potravního řetězce)
- Prof. Ing. Ladislav Zeman CSc. Vedoucí ústavu výživy zvířat a pícninářství; Předseda kolegia děkana Agronomické fakulty, MZLU Brno. Specialista na legislativu krmiv ČR a Evropského společenství. (sekce Výživa a krmení)
- Prof. MVDr. Alfred Hera CSc., Ředitel Ústavu pro státní kontrolu vetrinárních biopreparátů a léčiv, Brno. (sekce Medikace & léčivé přípravky)
- Prof. MVDr. Ing. Pavel Suchý CSc. Vedoucí sekce Ústavu výživy zootechniky a zoohygieny; prorektor VFU Brno. doc. MVDr. Pavel Suchý Ph.D. (sekce Zdravotní nezávadnost krmiv)
- Ing. Tomáš Pilát. Specialista na krmivářské technologie a správné praxe.(sekce Správná praxe - Správná praxe v ČR)
- Ing. Jiří Harazim, Ph.D., Zootechnik (sekce Správná praxe v zahraničí, HACCP)
- Ing. Pavel Ryant, Ph.D.; Proděkan Agronomické fakulty MZLU Brno (sekce Správná praxe - Cross-compliance)

Žádost o spolupráci :

Provozovatelé stránek žádají PKP o pomoc při tvorbě stránek, tj. o názory, sdělení, postřehy, zpětné informace, co na stránkách chybí, co by bylo dobré vylepšit, aj. K zaslání použijte sekci „Diskuzní fórum".

Stránky bezpečných krmiv je možné do budoucna upravovat právě na základě výsledků diskuzí, připomínek a námětů ze strany PKP.

Aktualizace webových stránek je v cca měsíčních intervalech.

Legislativní podmínky provozu webu:
- vzhledem k tomu, že gestoři sekcí mají mimo běžných povinností na vlastních pracovištích, rovněž povinnosti v zahraničí (členové různých výborů, atd.), nelze na zaslané dotazy právně nárokovat odpověď. Pozn. Správce stránek: Přes časovou zaneprázněnost gestorů sekcí, byly doposud všechny zaslané dotazy zodpovězeny a jsou uveřejněny v sekci „Zveřejněné odpovědi".
- Zveřejňované informace a odpovědi jsou vybírány a zpracovávány s maximální pečlivostí a se znalostí dané problematiky v reálném čase
- Vzhledem k tomu, že při uvádění odpovědí nelze znát všechny podmínky, které se daného dotazu týkají, nenesou gestoři odpovědí žádnou právní odpovědnost za zveřejněné odpovědi.

Ad 3) Stručné představení webových stránek

Webové stránky www.bezpecna-krmiva.cz jsou koncipovány do několika ovládacích prvků a odborných sekcí.

OVLÁDACÍ PRVKY:

A. Úvodní strana
Tento prvek podává informaci o odborných sekcích stránek a o službách, které stránky poskytují. Rovněž jsou ze umístěny novinky, aktualizace, aj.

B. O nás

Tento prvek podává informaci o provozovateli stránek, základních podmínkách provozu stránek, jejich účelu a rozsahu.

C. Aktuálně


Tento prvek podává přehled jak o aktualitách, tak přehled předchozích aktualit

D. Vyhledávání

Tento prvek umožňuje vyhledávat na webových stránkách podle zadaného „klíčového slova".

E. Mapa webu

Tento prvek podává přehlednou informaci o struktuře webových stránek.

F. Odkazy

Tento prvek umožňuje přehledným způsobem přechod na tématicky příbuzné webové stránky, které mají návaznost na výrobu a užití bezpečných krmiv, např.: http://www.bezpecnostpotravin.cz/.

G. Ke stažení

Tento prvek umožňuje uživatelům stažení souborů z webových stránek


E. Kontakt
Kontakt na správce stránek

ODBORNÉ SEKCE:

Při „kliknutí na sekci" v základním menu se rozsvítí „gestor", který za uvedenou sekci a za relevantní odpovědi zodpovídá.

V sekci „Bezpečnost krmiv a potravního řetězce" se dozvíte informace např.: z MZe ČR, z odboru bezpečnosti potravin, případně z dalších úřadů, univerzit a veřejně dostupných zdrojů o problematice bezpečnosti potravního řetězce, se zaměřením na krmiva, o problematice Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (EFSA), o RASFF aj.

Protože právě nedodržení legislativních podmínek je chápáno jako riziko, které ohrožuje zdraví zvířat, živočišný produkt určený k výživě lidí, případně zdraví lidí, je v sekci „Legislativa" uveden seznam některých jak evropských, tak českých právních norem, které mají vztah k bezpečnosti potravinového řetězce. Legislativa je zde členěna jednoduchými odkazy tak, že je velmi snadné pro každého uživatele, aby si našel takový zdroj informací, který ho právě zajímá (např.: různé zákazy, povinnosti, limitní hodnoty, legislativně dané požadavky na označování, či užití krmiva, používání veterinárních léčivých přípravků v krmivech, výroba medikovaných kmriv aj.).
V této sekci je na jednom místě soustřděna legislativa z oblasti krmivářského práva, léčiv, či zdravotní nezávadnosti krmiv. Navíc jsou zde uvedeny i kořeny krmivářského práva, což jistě ocení ti, kteří se zabývají o legislativu krmiv hlouběji.

Sekce „Výživa a krmení" je jistě jednou z nejatraktivnějších sekcí. Doporučujeme k případným dotazům zasílat nejenom dotazy ke zvýšení užitkovosti zvířat, ale také vést diskuzi o tom, jak např.: zvyšovat užitkovost zvířat bez negativních dopadů na bezpečnost jejich produktů, jejich zdravotní stav, či ohrožení životního prostředí.

Sekce „Medikace/léčivé přípravky" může poskytovat PKP cenné informace v oblasti používání léčiv a medikovaných krmiv. Tato pomoc může být důležitá při tvorbě správných praxí.

Sekce „Zdravotní nezávadnost krmiv" bude jistě velmi často navštěvovanou sekcí, protože oblast zdraví zvířat, zdravotně nezávadných krmiv, či podmíněně použitelných krmiv, je v krmivářských provozech vždy velmi diskutovanou problematikou. V této sekci je rovněž uveden popis rizik, (fyzikální, chemické a biologické riziko), které může ohrozit bezpečnost potravinového řetězce.

Protože od 1. ledna 2008 musí PKP splňovat a dodržovat podmínky Nařízení č. 183/2005, byla vytvořena sekce „Správná praxe", aby poskytla PKP průvodce, metodiky či návody, jak postupovat při tvorbě správných praxí. PKP, zejména drobní prvovýrobci, se mohou přihlásit k plnění tohoto požadavku např. tak, že dodržují „Metodiku pro správnou chovatelskou praxi". Větší PKP mohou využít pro tvorbu vlastní správné praxe rovněž metodické pokyny např.: „Metodiku pro výrobu krmiv; skladování, dopravu krmiv, nebo chov zvířat". Součástí této sekce jsou rovněž informace o některých zahraničních správných praxích, které mohou být rovněž dobrým zdrojem informací pro tvorbu vlastních praxí. Je důležité upozornit, že správné praxe musí zejména zabezpečit implementaci Nařízení 183/2005 a Kodex správné výrobní praxe pro krmení (CAC/RCP 54-2004).
Všechny metodiky je možné z těchto web stránek stáhnout a uložit na vlastním PC.

Úkolem sekce „HACCP" je poskytnout PKP informace o principech HACCP, o tvorbě, udržování, případně auditech HACCP v krmivářských provozech

V sekci "Diskuze" jsou jednak „Zveřejněné odpovědi ", které jsou zveřejňovány a řazeny postupným způsobem, jednak je zde provozovatelům krmivářských podniků umožněno, aby požádali písemným dotazem kteréhokoliv experta o vyjádření k problematice bezpečných krmiv. Odpovědi budou zpravidla zveřejňovány měsíčně, a to současně s měsíční aktualizací webových stránek.zde možnost zaslání

K dotazu lze rovněž přiložit soubor např.: etiketu krmiva, nebo jiný dokument, u kterého mohou být pochybnosti, například o správnosti označení, složení, či použití.Přestože v tržním hospodářství se informace stávají „zbožím ", dovolíme si znovu upozornit, že jak informace na těchto stránkách, tak oblast dotazů a odpovědí, je pro PKP - návštěvníky těchto stránek naprosto zdarma, bez jakýchkoliv poplatků.


Ad 4) Závěr

Závěrem dovolte tvůrcům webových stránek www.bezpecna-krmiva.cz vyslovit přání, aby jejich záměr, tj. pomoc PKP při bezpečné výrobě krmiv a krmení zvířat určených k produkci potravin, včetně uvádění krmiv na trh a jejich dovozu, byl prakticky realizován v každodenním životě ve stájích, na farmách a na polích, či výrobnách krmiv a přinesl pohodu a zdraví nejenom zvířatům, ale aby rovněž přinesl nám všem bezpečné potraviny.

gt; lt;pgt;